Regulamin serwisu Get Looky

I. Definicje:

 1. Formularz Rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 2. Formularz Rezerwacji – formularz wypełniany przez Użytkownika przy dokonywaniu Rezerwacji.
 3. Konto – zapis informatyczny, utworzony w Serwisie dla Użytkownika w wyniku Rejestracji, obejmujący dane dotyczące Użytkownika, w tym historię dokonanych przez niego Rezerwacji.
 4. Newsletter – informacje przesyłane przez Usługodawcę do Użytkowników w różnych, dowolnych terminach na adres poczty elektronicznej Użytkownika, dotyczące oferty i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, a także oferty handlowej partnerów Usługodawcy.
 5. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot (w chwili obecnej: Dot Pay), świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
 6. Partner – osoba fizyczna, która przeprowadza Zabiegi mogące być przedmiotem Rezerwacji.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Rejestracja – proces, po zakończeniu którego Użytkownik uzyskuje Konto w Serwisie.
 9. Rezerwacja – czynność dokonana w Serwisie przez Użytkownika, polegająca na wyborze Partnera i zakresu Zabiegu, wskazania miejsca Zabiegu, zakończona zapłatą.
 10. Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem getlooky.pl, poprzez który Usługodawca świadczy Usługi.
 11. System Płatności – system dostarczony przez Operatora Systemu Płatności, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje płatności na rzecz Partnera.
 12. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w chwili zakończenia Rejestracji, a rozwiązana: z chwilą usunięcia Konta.
 13. Usługi — wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin, związane z pośrednictwem w zakresie świadczenia usług stylizacji, w szczególności:
  1. prezentacja oraz dostęp do bazy danych Partnerów;
  2. utworzenie i prowadzenie Konta;
  3. udostępnienie panelu do dokonywania Rezerwacji;
  4. pośredniczenie w dokonywaniu płatności przez Użytkowników na rzecz Partnerów;
  5. otrzymywanie Newslettera.
 14. Usługodawca – GetLooky sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 43G lok. 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000682901, o kapitale zakładowym 5.000 zł, REGON 367091998, NIP: 7010699985.
 15. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 16. Zabieg – usługa w zakresie stylizacji i kosmetologii, świadczona przez Partnera.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu;
  2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług;
  3. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;
  4. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy, którzy utworzą i posiadają Konto. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a następnie do jego akceptacji w trakcie procesu Rejestracji.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagany jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, następujące przeglądarki internetowe: Chrome 54+, Firefox 50+, Internet Explorer 11+, Safari 10+ oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

III. Rozpoczęcie świadczenia Usług. Rejestracja i Konto.

 1. Rejestracja jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Rejestracje może przebiegać na dwa sposoby:
  1. Użytkownik poprawnie uzupełnia Formularz Rejestracyjny (podając wszelkie niezbędne dane osobowe), po czym Użytkownik otrzymuje na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie jest równoznaczne z zakończeniem procesu Rejestracji i utworzeniem Konta;
  2. Użytkownik loguje się w Serwisie za pośrednictwem swojego konta prowadzonego na portalu Facebook®, po pierwszym zalogowaniu się w Serwisie w ten sposób zostanie utworzone Użytkownikowi Konto.
 3. Niezależnie od wybranego sposobu Rejestracji, w jej toku, Użytkownik, za pomocą stosownych funkcjonalności, winien zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia Usług.
 4. W toku Rejestracji Użytkownik może (choć nie musi) również wyrazić zgodę na (i) przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przesyłania Newslettera oraz (ii) wysyłanie Newslettera drogą elektroniczną.
 5. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do zawarcia Umowy;
  2. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Podanie w toku Rejestracji wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia Usług.
 7. Usługodawca może w każdej chwili usunąć Konto, jeśli powziął uzasadnione i wiarygodne informacje, że Użytkownik działał niezgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a także gdy średnia ocena przyznana, zgodnie z par. IV.I. ust. 13 Regulaminu, Użytkownikowi przez Partnerów po wykonaniu Zabiegów wyniesie co najwyżej 3 gwiazdki.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora (adres e-mail) i hasła dostępu, a w przypadku logowania się przez portal Facebook® – za pośrednictwem swego konta prowadzonego na tym portalu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 9. Użytkownik może od odstąpić od Umowy [t.j. Umowy w rozumieniu pkt 12 rozdziału I Regulaminu] w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku, winien złożyć stosowne oświadczenie woli na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konto zostanie usunięte w przeciągu 24 godzin od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 10. W celu rozwiązania Umowy i usunięcia Konta, Użytkownik winien wysłać wiadomość na adres: kontakt@getlooky.pl. Usługodawca dokona usunięcia Konta w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości.
 11. Niezależnie od przyczyny, o usunięciu Konta Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą mailową w czasie nie dłuższym niż 48 godzin niezwłocznie po usunięcia Konta.
 12. W przypadku, jeśli w chwili usunięcia Konta (w sytuacji wskazanej w ust. 7 niniejszego paragrafu) / w chwili przesłania wiadomości, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu / w chwili otrzymania przez Usługodawcę wiadomości, o której mowa w ust. 10, Użytkownik miał aktywne Rezerwacje, Rezerwacje te zostają z chwilą zaistnienia tych zdarzeń anulowane, a do zasad zwrotu opłaty z tytułu tych Rezerwacji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 9 par. IV.I. Regulaminu.

IV. Warunki świadczenia Usług

IV.I Dokonywanie Rezerwacji

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, za pośrednictwem Formularza Rezerwacji, dokonanie Rezerwacji. W tym celu, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi między innymi opcję kalendarza Partnera, który będzie wskazywał dostępność Partnera. W trakcie dokonywania Rezerwacji Użytkownik winien wybrać między innymi miejsce realizacji Zabiegu (np. jego dom), przy czym miejsce to musi być ograniczone do wskazanego przez danego Partnera obszaru świadczenia przez niego Zabiegów. Dokonując Rezerwacji Użytkownik będzie zobowiązany również do zapoznania się z ewentualnymi przeciwwskazaniami co do wykonania Zabiegu (przykładowo: stany ropne, alergie, cukrzyca), przy czym jeśli Użytkownik nie powinien dokonywać Rezerwacji na dany Zabieg, jeśli stwierdzi, że takie przeciwwskazania u niego istnieją. Informacja o przeciwwskazaniach może być przedstawiona przez Usługodawcę w szczególności poprzez przedstawienie, podczas dokonywania przez Użytkownika Rezerwacji, linku do strony z takimi informacjami.
 2. Partner, przed przystąpieniem do Zabiegu, poinformuje Użytkownika o wszelkich przeciwwskazaniach związanych z jego realizacją, a także o jego potencjalnych skutkach, co Użytkownik potwierdzi podpisaniem stosownego oświadczenia, stanowiącego wyrażenie zgody na przeprowadzenie Zabiegu. Jeśli podczas spotkania z Klientem Partner stwierdzi, że istnieją okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Zabiegu, o których Użytkownik został poinformowany podczas dokonywania Rezerwacji, Partner może odstąpić od wykonania Zabiegu, a Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia uiszczonego z tego tytułu w ramach danej Rezerwacji.
 3. W przypadku braku przekazania przez Klienta informacji o chorobie, wadzie, schorzeniu bądź o jakiejkolwiek innej okoliczności, która stanowi przeciwwskazanie do wykonania Zabiegu, Partner i Usługodawca nie będą ponosić z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Usługodawca dba o to, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Partnerów oraz używanych przez nich produktów były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeśli okaże się, że informacje te są nieprawdziwe, gdyż podawane są one w całości przez Partnera. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za aktualność wpisów Partnera do kalendarza, o którym mowa w poprzednim ustępie.
 5. Zapłata za Rezerwację może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez dokonanie płatności poprzez System Płatności. Uznaje się, że Rezerwacja zostaje dokonana  z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia Użytkownika stosownego komunikatu oraz poprzez przesłanie stosownej informacji na podany przez Użytkownika adres e-mail. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Rezerwacja nie jest dokonana, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.  W przypadku, gdy Użytkownik otrzyma pozytywną odpowiedź z Systemu Płatności, a usługi objęte Rezerwacją nie zostaną zrealizowane z przyczyn nieleżących po stronie Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową na adres reklamacje@getlooky.pl; w takim przypadku Usługodawca tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później niż w ciągu 72h, poinformuje Użytkownika o dalszych krokach, w tym dokona zwrotu uiszczonego przez Użytkownika wynagrodzenia.
 6. Partner może odrzucić Rezerwację, jeśli nie jest w stanie jej zrealizować. W razie odrzucenia Rezerwacji przez Partnera Użytkownik otrzymuje stosowną informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy. W przypadku odrzucenia Rezerwacji przez Partnera, płatność za Rezerwację jest zwracana na rachunek bankowy Użytkownika, z którego dokonano płatności za pośrednictwem Systemu Płatności, w terminie 72h od daty odrzucenia Rezerwacji. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, jeśli Partner nie stawi się w terminu i w miejscu realizacji Zabiegu.
 7. Usługodawca nie odpowiada za realizację Zabiegu, w tym za jego jakość, w szczególności w przypadku, gdy zakres Zabiegu wykroczy poza zakres ustalony w trakcie Rezerwacji. Usługodawca ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za brak bądź błędną realizację Rezerwacji wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w Formularzu Rezerwacji.
 8. Po skutecznym dokonaniu Rezerwacji, Usługodawca prześle na adres e-mail Użytkownika informację o jej dokonaniu. Po potwierdzeniu rezerwacji przez Partnera, stosowna informacja zostanie przesłana do Użytkownika drogą elektroniczną.
 9. Użytkownik może anulować Rezerwację, niemniej jedynie w przypadku, gdy anulowanie Rezerwacji nastąpi najpóźniej 12 godzin przed umówionym terminem, Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonego wynagrodzenia, w ciągu 72 godzin od daty anulowania Rezerwacji.
 10. Aby zmienić termin Rezerwacji, Użytkownik winien anulować dotychczasową Rezerwację, a następnie dokonać nowej. Zasady dotyczące zwrotu kosztów przewidziane powyższym ustępem stosuje się w takiej sytuacji analogicznie.
 11. Jeśli Użytkownik nie stawi się w miejscu i terminie wykonania Zabiegu wskazanym w Rezerwacji, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 12. W ciągu 14 dni od daty wykonania Zabiegu, Użytkownik, za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu, będzie uprawniony do oceny Zabiegu i Partnera w skali pięciostopniowej, w szczególności w oparciu o następujące kryteria: higiena, uprzejmość i komunikatywność, jakość, punktualność.
 13. Użytkownik, w ciągu 5 dni od daty dokonania Zabiegu, może zostać oceniony przez Partnera w skali od 1 [ocena najgorsza] do 5 [ocena najlepsza], z zastrzeżeniem skutków, o których mowa w par. III ust. 7 Regulaminu.

IV.II Płatności

 1. Użytkownik może dokonać zapłaty za Rezerwację tylko i wyłącznie poprzez System Płatności, w chwili dokonywania Rezerwacji.
 2. Wszystkie ceny Zabiegów podane w Serwisie zawierają podatek od towarów i usług. Płatności mogą dokonywać tylko wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym sposobem płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę nadużycia w tym zakresie  zostaną poinformowane stosowne organów ścigania.
 3. Płatność odbywa się poprzez udostępniony, po wypełnianiu Formularza Rezerwacji, formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są przekazywane do Operatora  Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności.
 4. W celu dokonania płatności za Rezerwację Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami przez niego określonymi; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 5. Wszystkie płatności realizowane są w zgodzie z ustalonymi przez Operatora Systemu Płatności  zasadami, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 6. Operator Systemu Płatności ma prawo do odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.
 7. Operator Systemu Płatności, Usługodawca ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, Partnera lub Operatora Systemu Płatności.

V. Prawa i Obowiązki Użytkowników i Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego wstrzymania świadczenia Usług bez podania przyczyny;
  2. wstrzymania świadczenia Usług oraz usunięcia Konta w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub w przypadku, gdy z winy Użytkownika świadczenie Usług na jego rzecz jest niemożliwe.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w Serwisie w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym poprzez wysyłkę informacji niezamówionych czy też prowadzenie, za pośrednictwem Serwisu, jakiejkolwiek działalności reklamowej przez Użytkowników. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zakazane jest kopiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści udostępnionych w Serwisie w jakikolwiek inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku.
 5. Ponadto, Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:
  1. na skutek zaprzestania bądź wstrzymania świadczenia Usług lub usunięcia Konta, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  2. w związku lub w wyniku wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie;
  3. w wyniku  korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie loginu i hasła do Konta czy ujawnianie danych osobowych.

VI.  Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, czyli GetLooky sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 43G lok. 28,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000682901, o kapitale zakładowym 5.000 zł, REGON 367091998, NIP 7010699985.
 2. Zakres danych przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania [jeśli pod tym adresem ma być wykonywana usługa przez Partnera], wizerunek.
 3. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu utrzymywania Konta, umożliwienia realizacji Rezerwacji, obsługi reklamacji oraz podejmowania innych czynności przewidzianych Regulaminem, niezbędnych do realizacji Umowy.
 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przesyłania tej informacji.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania usunięcia z Serwisu.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Serwisu, w tym: dokonywania Rezerwacji.
 7. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Administrator powierza przetwarzanie danych Partnerowi oraz Operatorowi Systemu Płatności, w celu niezbędnym do świadczenia Usług (w tym: do realizacji reklamacji i przeprowadzenia Zabiegu), na podstawie odrębnych uzgodnień zawartych pomiędzy tymi podmiotami w formie pisemnej. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty będzie miało charakter incydentalny.

VII. Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o ofercie Partnerów i innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą, ofertach, promocjach, konkursach oraz wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Usługodawcę treści drogą elektroniczną osobom, które wyraziły na to zgodę.
 2. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik, do Formularza Rejestracji (a w przypadku logowania się do Serwisu przez konto na portalu Facebook® – na podaniu adresu e-mail skorelowanego z kontem Użytkownika na Facebooku®) i wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera.
 3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 4. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w kwestiach dotyczących Usług oraz Serwisu, a także związanych z realizacją Zabiegu (przy czym w tym zakresie Usługodawca będzie współdziałać z Partnerem i nie odpowiada za stanowisko, jakie Partner zajmie w stosunku do reklamacji).
 2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@getlooky.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
 3. Aby reklamacja została uznana za prawidłowo złożoną Użytkownik musi zawrzeć w niej następujące informacje:
  1. swój adres e-mail i/lub numer telefonu,
  2. przedmiot reklamacji (w przypadku reklamacji związanych z realizacją Rezerwacji: w szczególności podanie daty dokonania Rezerwacji, wskazanie Partnera, u którego dokonano Rezerwacji oraz przedmiotu Rezerwacji),
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. Usługodawca nie odpowiada za opieszałość bądź inne zaniedbania związane z dostarczaniem przez Partnera informacji dotyczących reklamacji, niezbędnych do jej rozpatrzenia.
 5. Objęcie przez Usługodawcę procesu rozpatrywania reklamacji na usługi i działania Partnera, nie może być w jakikolwiek sposób interpretowane jako wzięcie przez Usługodawcę odpowiedzialności za te usługi.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszały praw nabytych Użytkowników. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usług, w tym do usunięcia Konta z Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.4. Wszelkie spory związane z Regulaminem będzie rozstrzygać sąd właściwości ogólnej.

Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawem odstąpienia od umowy wraz ze wzorem odstąpienia do umowy